BESTeKANTOR.pl  
Twój kantor
wymiany walut online

Polityka prywatności


1. Informacje ogólne


 • Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż administatorem państwa danych osobowych w serwisie www.bestekantor.pl jest: Monoplast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk, NIP 5832705469, REGON 192253976 wpisana do KRS pod numerem 0000132953 prowadzonego przez Sąd Gdańsk-północ VII Wydział Gospodarczy.

 • Monoplast sp.z.o.o(Administrator) powołał inspektora danych osobowych, który dokłada wszelkich starań do zapewnienia pełnej ochrony informacji o Państwu. W przypadku pytań mogą się państwo z nim kontaktować poprzez adres email: iodo@bestekantor.pl a także pod numerem infolinie 720-83-82-81(należy poprosić o rozmowę z inspektorem danych osobowych).


2. Zasady dotyczące przetwarzania danych


Dokładamy wszelkiej staranności w celu ochrony danych osób których dotyczą. Gwarantujemy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane w konkretnym, zgodnym z prawem celu i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • Ograniczone do danych które są niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania,

 • prawidłowe i uaktualnione, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe w świetle przetwarzania dokładamy wszelkich starań do ich sprostowania, bądź usunięcia,

 • przechowywane w formie umożwiejącej identyfikację osoby, przez okres jaki jest niezbędny do celów w którym dane te są przetwarzane. W związku ze specyfiką naszych usług(wymiana walut) czasem jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych nawet gdy klient nie korzysta już z naszych usług. Dotycz to szczególnie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zapawniamy że w momencie gdy już rzeczywiście nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych, dane te zostaną trwale usunięte,

 • przetwarzane dane osobowe są zabezpieczone przed niezgodnym z prawem lub niedowzwolonym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem czy uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków techczninych. Jednocześnie prosimy o nieudostępnianie swoich danych logowania niepowołanym osobom.3. Sposób gromadzenia danych osobowych


Dobrowolne podanie danych przez użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie www.bestekantor.pl, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa(np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEIDG). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia transakcji wymiany walut poprzez serwis www.bestekantor.pl4. Rodzaj gromadzonych danych osobowych


Monoplast sp.z.o.o (administrator danych) gromadzi dane osobowe niezbędne do realizacji trankacji wymiany walut oraz dostosowania oferty do preferencji klienta. Do zbieranych danych osobowych przez serwis www.bestekantor.pl należą: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, email, nr telefonu, data urodzenia, obywatelstwo, numery rachunków bankowych, nazwa firmy, numer Pesel, numer dokumenty tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości. Zbierane są także dane techniczne jak: ip, system operacyjny, rodzaj urządzenia, które nie są przypisywane do konkretnego klienta lecz służą do najlepszego dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Administrator nie gromadzi danych wrażliwych klientów.


5. Cele przetwarzania danych osobowych


 • realizacja usługi wymiany walut,

 • realizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

 • sporządzeniu i przesłaniu użytkownikowi poprzez email dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji(rachunku).

 • weryfikacją użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • komunikacją z użytkownikiem, rozpatrzenie reklamacyjne,

 • prowadzenie marketingu bezpośredniego, np. kontakt telefoniczny z klientem,6. Odbiorcy danych osobowych


Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Odbiarcami państwa danych osobowych są banki czego wymaga realizacji wymiany walut, dostawcy narzędzi do komunikacji, kiedy się kontaktujemy z klientami a także sądy, departament informacji finansowej i inne podmioty administracji publicznej, co regulują przepisy prawa.7. Nie sprzedajemy danych


Nie sprzedajemy danych osobowych i nie udostępniamy ich innym podmiotom poza podmiotami niezbędnymi do realizacji usługi(banki). Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.8. Prawa użytkownika dotyczące danych osobowychW związku z wprowadzeniem RODO informujemy Państwa o prawach które państwu przesługują, mianowicie:

 • dostępu oraz edycji swoich danych osobowych,

 • do ograniczenia przetwarzania, sprostowania bądź usunięcia,

 • do przeniesienia danych

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • możliwość w dowolnym momencie cofnięcia zgodny na przetwarzania danych,

 • prawo do bycia zapomnianym w serwisie,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem iodo@bestekantor.pl gdzie uzyskają państwo wyczerpującą odpowiedź na wszystkie niejasności.


Inspektorem ochrony danych osobowych w spółce monoplast jest Dominik Tchórzewski.