BESTeKANTOR.pl  
Twój kantor
wymiany walut online

Regulamin

Regulamin kantoru internetowego BESTeKANTOR

świadczenia usług drogą elektroniczną kantoru internetowego, działającego pod firmą BesteKantor (zwany dalej Regulaminem), prowadzonego przez „Monoplast” Sp. z o.o., w brzmieniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 1
Definicje

[Usługodawca] Usługodawcą prowadzącym kantor internetowy pod firmą BesteKantor jest „Monoplast” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spacerowej 48, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000132953 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 5832705469 oraz REGON 192253976.

[Użytkownik] lub [Usługobiorca] Użytkownik lub Usługobiorca to osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokona pełnej rejestracji w Kantorze Internetowym i zaakceptowała Regulamin oraz zobowiązała się działać w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.

[Wymiana Waluty] Jednorazowa wymiana wartości dewizowych dokonywana przez Usługodawcę na zlecenie Użytkownika przesłane za pomocą środka porozumiewania się na odległość. Spełnienie świadczeń w ramach Wymiany Waluty odbywa się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

[Regulamin] Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określony jest zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 2002 roku. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w domenie www.bestekantor.pl. Jednocześnie określa on prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników.

[Kantor Internetowy] Kantor Internetowy to serwis internetowy prowadzony przez Monoplast Sp. z o.o. w domenie www.bestekantor.pl

[Konto] Konto stanowi indywidualny, zabezpieczony hasłem profil użytkownika w Kantorze Internetowym, służący do korzystania z usług Usługodawcy oraz grupujący informacje o użytkowniku. Konto posiada indywidualna nazwę, odmienną dla każdego Użytkownika.

[Osoba eksponowana] Osoba eksponowana to osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku. Do grupy tej ustawa zalicza następujące, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizyczne:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
b) małżonków osób, o których mowa w literze a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w literze a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w literze a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.

[Beneficjent rzeczywisty] Beneficjent rzeczywisty to beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku. Do grupy tej ustawa zalicza:

 
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
 
c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2
Informacje o Usługodawcy i Kantorze Internetowym

 1. 1. Usługodawca posługuje się adresem elektronicznym kantor@bestekantor.pl
 2. Usługodawca wpisany jest do Rejestru Działalności Kantorowej, prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego pod numerem 2725, na podstawie Decyzji Dewizowej Numer 50/2003.
 3. Regulamin udostępniony jest do pozyskania, odtwarzania i utrwalania za pomocą systemu teleinformatycznego na stronie internetowej www.bestekantor.pl. Regulamin dostępny jest także w siedzibie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za połączenie się z Kantorem Internetowym. Wszelkie koszty porozumienia się na odległość jakie ponosi Użytkownik wynikają wyłącznie z umów podpisanych przez niego z dostawcami środków porozumiewania się na odległość.
 5. Usługodawca wedle swego obowiązku spełnia świadczenie bez wad.

§ 3
Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik oświadcza:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się go przestrzegać, a do korzystania z Kantoru Internetowego przestąpiłem dobrowolnie.
 2. Wszelkie podane przeze mnie dotychczas informacje są prawdziwe, a podane w przyszłości informacje będą prawdziwe i zgodne z prawem oraz nie będą naruszały praw osób trzecich.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę. Powyższa zgoda dotyczy wszelkich moich danych jakie sam przekażę Usługodawcy.
 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich komunikatów, których przekazanie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z Kantoru Internetowego.

§ 4
Rejestracja Konta

 1. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownik przesyła za pośrednictwem panelu w Kantorze Internetowym, po zapoznaniu się z i akceptacji treści Regulaminu, podając unikatowy adres e-mail przypisany wyłącznie do jednego Konta.
 2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Usługodawcy wypełnia formularz dostępny w Kantorze Internetowym, którego adres przesłany jest w przedmiotowej wiadomości e-mail. W formularzu należy podać zgodnie z prawdą uwidocznione w nim dane.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza do Usługodawcy, weryfikuje on dane w nim zawarte. Weryfikacja odbywa się w szczególności przez potwierdzenie zgodności danych osobowych zawartych w formularzu z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego podanego w formularzu. Niezależnie od powyższego Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów, jeśli poweźmie przypuszczenie, że podane przez niego dane nie są prawdziwe lub rzetelne. W szczególności Usługodawca może żądać dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta rzeczywistego, w związku z wymaganiami stawianymi przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku.
 4. Każde konto może posiadać wyłącznie jednego właściciela, a każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto. W razie rejestracji Konta niezgodnego z regułą wyrażoną w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca może zablokować możliwość wykonywania transakcji z takich Kont.
 5. Osoba eksponowana zobowiązana jest przesłać na adres Usługodawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 9e ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku. Osoba eksponowana publicznie oświadcza, że jest świadoma, iż świadczenie usług na jej rzecz może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu Monoplast Sp. z o.o. i zobowiązuje się nie zlecać wymiany walut do momentu uzyskania takiej pisemnej zgody.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć nazwy Konta sprzecznej z prawem, bądź takiej która naruszać będzie prawa osób trzecich, a także takich nazw które po przyłożeniu przeciętnej miary mogą być uznane za obraźliwe. Usługodawca może odmówić rejestracji takiego Konta.
 7. Dopiero wypełnienie warunków ust. 1-6 oznacza pełną rejestrację Konta.

§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą wraz z dokonaniem pełnej rejestracji Konta. Jednak dla skutecznego zawarcia umowy konieczne jest pozytywne zweryfikowanie tożsamości Użytkownika przez Usługodawcę.
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 3. W celu wyjaśnienia znaczeń poszczególnych postanowień umowy należy kontaktować się z Usługodawcą pod jego adresem elektronicznym.
 4. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 10 dniowego terminu.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługę wymiany walut, których kurs ogłoszony jest w danej chwili w Kantorze Internetowym.
 2. Usługodawca na podstawie niniejszej umowy świadczy na rzecz Użytkownika Wymianę Waluty, wedle kursu ogłoszonego w danej chwili w Kantorze Internetowym.

§ 7
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na podstawie prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności ustaw takich jak ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku, czy ustawy o prawach konsumentów z 30 maja 2014 roku.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku oraz art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zleconej transakcji wymiany waluty. Ceny wartości dewizowych (walut) podane w Kantorze Internetowym zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli i mogą one wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jakich mowa w przedmiotowych ustawach.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie są usługami finansowymi w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku.
 4. Usługodawca jest zobowiązany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku do rejestrowania określonych transakcji, w tym w szczególności transakcji, których wartość (a w określonych wypadkach także łączna wartość) przekracza 15.000 euro lub ich ekwiwalent w innych walutach.
 5. Usługa świadczona jest za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terenie państw Unii Europejskiej lub państw Strefy Schengen.
 6. Usługi są świadczone przez Usługodawcę realizowane są od godziny 8.30 do godziny 16.30, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub odpowiednio w kraju danej waluty (godziny pracy Usługodawcy). Zlecenie wymiany walut może być dokonane przez Użytkownika w każdym czasie.
 7. Usługa wymiany walut świadczona jest wyłącznie dla zleceń o wartości nie mniejszej niż równowartość 50 złotych polskich (PLN).
 8. Usługa wymiany walut świadczona jest wyłącznie na zlecenie złożone przez odpowiedni formularz na stronie Kantoru Internetowego w zakładce http://www.bestekantor.pl/transakcje/wymien-walute.html.
 9. Dowód kupna i sprzedaży waluty Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną chyba, że Użytkownik wyraźnie zażąda przesłania go pocztą na adres Użytkownika. W takim wypadku Usługodawca pobiera opłatę w wysokości 5 zł. (słownie: pięć złotych) na pokrycie kosztów wydruku i przesyłki potwierdzenia. Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłatę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przesłanie potwierdzenia na adres Użytkownika na rachunek bankowy Usługodawcy numer 69 2490 0005 0000 4530 5600 8483 .

§ 8
Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Serwis, Użytkownik powinien dysponować końcową stacją użytkową wyposażoną w oprogramowanie oraz spełniającą minimalne wymagania sprzętowe określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Serwisu w następujących przeglądarkach internetowych, działających pod kontrolą systemów operacyjnych Windows w wersji XP i nowszych oraz MacOS X w wersji 10.6 i nowszych:
  • Google Chrome w wersji 24 i nowszych,
  • Mozilla Firefox w wersji 16 i nowszych,
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 9 i nowszych.
 3. Uzyskanie dostępu do Serwisu za pośrednictwem innego oprogramowania może skutkować utrudnieniem lub brakiem możliwości skorzystania z części lub wszystkich funkcji Serwisu.
 4. Dla optymalnego działania Serwisu oraz zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgromadzonych w nim Danych zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome w najnowszej dostępnej wersji.
 5. Usługodawca gwarantuje poprawne działanie i wygląd Serwisu na urządzeniach:
  • o rozdzielczości ekranu minimalnie 1280x800,
  • z procesorem o prędkości 1.6 GHz lub lepszym,
  • z pamięcią operacyjną RAM o wielkości minimalnie 2 GB.
 6. Jeżeli dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług oferowanych przez Serwis konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej Użytkownika, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem a licencjodawcą tego oprogramowania. Usługodawca będzie udostępniał na stronach Serwisu link do strony internetowej licencjodawcy oprogramowania, którego zainstalowanie okaże się konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu.

§ 9
Usługa

 1. Usługa dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik musi zdefiniować nie mniej jak dwa rachunki bankowe, z których co najmniej jeden prowadzony jest w złotych polskich (PLN) i co najmniej jeden prowadzony jest w walucie obcej. Użytkownik zobowiązany jest podać kody SWIFT swoich rachunków bankowych.
 3. Użytkownik musi być właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem upoważnionym do korzystania z rachunków bankowych zdefiniowanych w jego Koncie. Przelewy bankowe pochodzące z innych rachunków bankowych będą zwracane na te rachunki za opłatą równą opłacie jaką bank Usługodawcy zażąda za wykonanie przedmiotowego przelewu. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do potrącenia tej opłaty z kwoty jaką przeleje z rachunku innego niż ten o jakim mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.
 4. Usługodawca podaje Użytkownikowi numery swoich rachunków bankowych opatrując je symbolem waluty w jakiej są prowadzone oraz kodem SWIFT.
 5. Usługobiorca zleca wymianę waluty podając czy chce walutę kupić, czy sprzedać oraz określając wysokość transakcji. Zlecenie wymiany waluty odbywa się przez kliknięcie przycisku „KUP/SPRZEDAJ”. Wymiana waluty następuje po podanym kursie.
 6. Po dokonaniu zlecenia Usługobiorca zobowiązuje się przelać środki na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku zakupu waluty przelewa kwotę właściwą dla danej transakcji na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w złotych polskich (PLN). W przypadku sprzedaży waluty przelewa kwotę właściwą dla danej transakcji na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony w walucie, którą sprzedaje.
 7. Jednocześnie po dokonaniu zlecenia którego wartość wynosi maksymalnie 5000 złotych polskich (PLN) lub równowartość tej kwoty liczonej wedle kursu ogłoszonego przez Kantor Internetowy w momencie dokonywania zlecenia Usługobiorca zobowiązany jest przelać środki na rachunek bankowy Usługodawcy w taki sposób aby zostały rzeczywiście zaksięgowane na rachunku Usługodawcy nie później niż w terminie 2 godzin. Jeśli środki zostaną rzeczywiście zaksięgowane w terminie późniejszym, Usługodawca może nie przyjąć zlecenia i środki te zwrócić.
 8. Jednocześnie po dokonaniu zlecenia którego wartość wynosi więcej niż 5000 złotych polskich (PLN) lub równowartość tej kwoty liczonej wedle kursu ogłoszonego przez Kantor Internetowy w momencie dokonywania zlecenia Usługobiorca zobowiązany jest przelać środki na rachunek bankowy Usługodawcy w taki sposób aby zostały rzeczywiście zaksięgowane na rachunku Usługodawcy nie później niż w terminie 1 godziny. Jeśli środki zostaną rzeczywiście zaksięgowane w terminie późniejszym, Usługodawca może nie przyjąć zlecenia i środki te zwrócić. W przypadku dokonania kilku transakcji kantor, może zaksięgować wpłatę dla pierwszej zaległej transakcji.
 9. Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca przelewa kwotę właściwą dla danej transakcji na rachunek bankowy Usługobiorcy, w terminie godziny pracy usługodawcy. W szczególnych wypadkach czas ten może się wydłużyć do 8 godzin pracy usługodawcy. Jednocześnie przesyła Usługobiorcy e-mail z informacją o transakcji i dowodem kupna sprzedaży waluty.
 10. Użytkownik zobowiązuje się zlecać wszystkie przelewy na rachunki bankowe Usługodawcy tak aby każda ze stron ponosiła samodzielnie koszty swojego banku, to jest w szczególności w opcji SHA.
 11. Strony ustalają, że w przypadku zlecenia przez Usługobiorcę przelewu na rachunek Usługodawcy w sposób, który obciąży Usługodawcę kosztami banku Usługobiorcy, Usługodawca ma poczytywać, że Usługobiorca przelał mu na poczet wymiany waluty wyłącznie kwotę rzeczywiście otrzymaną przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca może odmówić wykonania usługi lub wstrzymać jej wykonanie jeśli będzie to konieczne dla spełnienia wymagań stawianych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku.
 13. Usługodawca może nie przyjąć zlecenia jeśli środki zostaną zaksięgowane na jego rachunku w terminie późniejszym niż wynika to z ust. 6 i 7 lub jeśli nie zostaną na jego rachunku w ogóle zaksięgowane. O zdarzeniu takim Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail.
 14. Usługodawca zwraca nadpłatę na rachunek bankowy Usługobiorcy.
 15. Usługodawca może odstąpić od realizacji transakcji w przypadku,gdy dojdzie do awarii technicznej działania serwisu (błędne notowania, obliczenia).

§ 10
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację na adres e-mail kantor@bestekantor.pl lub pisemnie na adres:

  „Monoplast” Sp. z o.o.
  ul. Spacerowa 48
  80-299 Gdańsk
 1. Reklamacja służy zgłoszeniu usługi nie określonej niniejszym regulaminem lub świadczeniu usługi przez podmiot inny niż Usługodawca, lecz w ramach Kantoru Internetowego.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch miesięcy od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji i będzie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub adres pocztowy Użytkownika.
 4. Użytkownik może cofnąć reklamację do momentu wysłania odpowiedzi przez Usługodawcę.

§ 11
Dane osobowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku i przetwarza dane zgodnie z tą ustawą.
 3. Usługodawca zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie: ______________.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi, wymiany walut, wystawienia dowodów kupna sprzedaży oraz dostarczania Usługobiorcom danych potrzebnych do prawidłowego korzystania z Kantoru Internetowego.
 5. Usługodawca nie będzie udostępniał danych osobowych Usługobiorcy osobom trzecim chyba, że przesądzi o tym ustawa.
 6. Użytkownik posiada stały dostęp do danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Usługodawcę za pomocą strony internetowej profilu Użytkownika.
 7. Użytkownik może modyfikować swoje dane osobowe. Nie jest jednak możliwa zmiana rachunku bankowego do zakończenia zleconej transakcji wymiany walut. Przedmiotowe ograniczenie podyktowane jest koniecznością prawidłowej realizacji Usługi.

§ 12
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca nie udostępnia nikomu danych Usługobiorcy. Jednak usługobiorca musi pamiętać o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z Kantoru Internetowego. W szczególności nie może udostępniać nazwy swojego Konta i hasła do niego osobom trzecim. Może się to bowiem wiązać z ryzykiem nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę trzecią, co może prowadzić do niepożądanych przez Usługobiorcę zdarzeń prawnych.
 2. Usługodawca nigdy nie wysyła do Użytkowników wiadomości e-mail z prośbą o podanie hasła.
 3. Usługobiorca powinien zachować szczególną ostrożność i dbać aby nikt nie widział tego co wpisuje na klawiaturze w momencie logowania do Konta.
 4. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, iż Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia występujące pa stronie banków realizujących transakcje.
 5. Usługi świadczone są przy wykorzystaniu poczty e-mail oraz innych środków porozumiewania się na odległość. Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy, że mogą wystąpić błędy lub opóźnienia w wykonaniu usługi przez operatora poczty e-mail lub operatora innych środków porozumiewania się na odległość, a Usługodawca nie ma wpływu na działalność tych operatorów.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z upływem siódmego dnia od daty udostępnienia przez Usługodawcę regulaminu w nowym brzmieniu chyba, że usługodawca wyraźnie wskaże dłuży termin.
 3. Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie przy pierwszym logowaniu się do Kantoru Internetowego po wejściu w życie zmiany. Jednocześnie zostanie poproszony o zaakceptowanie zmiany. Jeśli zmiany nie zaakceptuje będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bez okresu wypowiedzenia.
 4. Prawem właściwym dla umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez polski właściwy sąd powszechny.